Eensluidend afschrift van documenten

BETALEN UITSLUITEND PER BANCONTACT

Het voor eensluidend verklaren van documenten is geen wettelijke verplichting, geen enkele tekst legt de burgemeester de verplichting op om documenten van privé-belang te certificeren. De certificering van diploma's is slechts een praktijk, een dienst aan de burgers.
De burgemeester of zijn gevolmachtigden mogen geen gelijkvormige afschriften afleveren van identiteitskaarten of rijbewijzen. Anderzijds kan de gemeente de betrokkene altijd een uittreksel uit de bevolkingsregisters verstrekken waaruit blijkt dat hij of zij houder is van dit of gene document.
Authentieke akten (akten van de burgerlijke stand, vonnissen of arresten, notariële akten) kunnen evenmin worden gecertificeerd. Alleen de autoriteit die een dergelijk document heeft opgesteld, heeft het recht om een afschrift te verstrekken.
Sinds 31 maart 2004 kan de Belgische federale overheid niet langer van de burgers een eensluidend afschrift van een document eisen, een kopie van goede kwaliteit is voldoende. In geval van twijfel is het aan de autoriteit om de nodige maatregelen te nemen om de authenticiteit van het document te verifiëren. Autonome overheidsbedrijven zijn aan dezelfde regels onderworpen. Er werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. Sommige deelstaten vereisen geen eensluidende afschriften meer.
U moet het origineel en de kopie(ën) meenemen.

Tarief : .

Gratis voor de inwoners of 10,50 € voor de niet-inwoners.