Informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Welkom aan de Oekraïense vluchtelingen en proficiat aan alle gastheren en kandidaat-gastheren die bereid zijn hen op te nemen. 

Hieronder vindt u een checklist over hoe u Oekraïense vluchtelingen kunt verwelkomen.

Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van de informatie die wij ontvangen.

Informatie kan ook worden verkregen op de federale website (https://info-ukraine.be/nl) en de regionale website (www.helpukraine.brussels/nl).

Heeft u nog vragen? solidariteit.oekraine@wb1170.brussels - T. 02.674.74.10

Informatie zitting over het onderdak in Watermaal-Bosvoorde van de personen die uit Oekraïne zijn gevlucht

Vluchtelingen – rechten en inschrijving in de gemeente 

Kort of lang verblijf

Oekraïense vluchtelingen zijn vrijgesteld van de meeste toeristische visumregels. Ze mogen dus wettelijk in België verblijven gedurende drie maanden. Vluchtelingen dienen naar het gemeentebestuur van hun verblijfplaats te gaan om hun verblijf in België in orde te brengen. 

In bepaalde situaties kunnen Oekraïense onderdanen die vóór 24/02/2022 voornemens waren voor een periode van meer dan 90 dagen naar België te komen, nog steeds hun D-visum (nationaal visum voor verblijf van langere duur) verkrijgen of rechtstreeks een verblijfsvergunning aanvragen bij het lokale bestuur van de plaats waar zij in België verblijven. 


Voor meer info over het korte verblijf (maximaal 90 dagen): 

Voor meer info over het lang verblijf (meer dan 90 dagen):

Dienst Vreemdelingen van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde 
Antoine Gilsonplein, 1 
bevolking@wb1170.brussels
T. 02.674.75.50
openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u – woensdag en donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u.

Statuut van tijdelijke bescherming 

Meer info over het statuut van tijdelijke bescherming en hoe dit aan te vragen, vindt u op: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming

Inschrijving en A-kaart (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister)

Na overlegging van het "attest - tijdelijke bescherming" (er is één attest per persoon vereist, kinderen inbegrepen), zal het gemeentebestuur overgaan tot de inschrijving in het vreemdelingenregister, na een positief verblijfsonderzoek, en zal het een A-kaart (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) afleveren. 

De A-kaart is één jaar geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 betreffende de massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG en tot invoering van tijdelijke bescherming, d.w.z. van 04 maart 2022 tot 04 maart 2023. 

Deze geldigheidsduur kan tweemaal met zes maanden worden verlengd, tenzij een besluit van de Raad van de Europese Unie de tijdelijke bescherming eerder beëindigt. Personen die tijdelijke bescherming genieten en op het grondgebied mogen verblijven, mogen werken op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van hun verblijfsvergunning (A-kaart zoals hierboven vermeld). 

Gemeentehuis (gelijkvloers)
Antoine Gilsonplein 1
bevolking@wb1170.brussels
T. 02.674.75.50
maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u – woensdag en donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u.

OCMW-uitkeringen 

Om sociale bijstand te kunnen genieten, moeten vluchtelingen zich eerst laten registreren om het statuut tijdelijke bescherming te verkrijgen. Het is dus belangrijk dat ze eerst naar het registratiecentrum op de Heizel gaan, dan naar de gemeente waar ze verblijven, en dan naar het OCMW van diezelfde gemeente. 

Kinderbijslag

Iriscare beheert het kinderbijslagsysteem voor kinderen die in het Brussels Gewest wonen. De kinderbijslag wordt betaald door de gewestelijke fondsen. Het Brusselse openbare fonds Famiris ondersteunt elk gezin op maat van de gezinssituatie. 

Kinderbijslag kan worden toegekend aan kinderen van Oekraïense gezinnen die in een Brusselse gemeente zijn ingeschreven in de context van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 

Surf voor aanmelding of meer informatie naar

Belgische banken bieden Oekraïense vluchtelingen basisbankdienst aan 

Toegang tot een bankrekening is essentieel om te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom bieden Belgische banken een basisbankdienst aan voor inwoners van Oekraïne die omwille van de oorlog hun land hebben moeten verlaten. 

Meer : 

Behoefte aan kleding

Elke vluchteling die zich inschrijft bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde krijgt een bon ter waarde van 30 euro, te gebruiken in de Recyclerie (Epiceastraat 67 - 1170 Watermaal-Bosvoorde). Een speciaal onthaal wordt aangeboden op donderdag van 10 tot 12 uur. Met deze bon kunnen ze in de eerste levensbehoeften voorzien (kleren, borden, speelgoed...). 

Meer info: www.recyclerie1170.be/

Verlenen van onderdak 

Wie betaalt de kosten (eten, water, gas, elektriciteit, kleding) voor de opvang van vluchtelingen in mijn huis? 

Op dit ogenblik is er geen enkele beslissing van de federale overheid (noch van de autoriteiten die belast zijn met de registratie of de opvang van vluchtelingen, noch van de diensten die belast zijn met de sociale bijstand op federaal en gemeenschapsniveau) om een toelage of vergoeding toe te kennen aan wie vluchtelingen opvangt.

De kosten voor de opvang van vluchtelingen worden dus voorlopig volledig gedragen door degene die ermee instemt ze op te vangen. 

Vluchtelingen kunnen echter over voldoende eigen vermogens beschikken of in een proces verkeren om middelen te verwerven (werk, recht op sociale uitkeringen van het OCMW). 

Krijg ik van de gemeente een subsidie voor het opvangen van vluchtelingen? 

Nee, er is geen gemeentelijke subsidie gepland voor wie vluchtelingen opvangt. 

Duur van het verblijf 

Een minimumverblijf van één maand is vereist. Een kortere verblijfsduur maakt het immers niet mogelijk zich in te schrijven in de bevolkingsregisters of de vluchteling een A-kaart (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) te bezorgen. 

Krijgen de vluchtelingen geld om in hun behoeften te voorzien? 

Zodra zij zijn geregistreerd en hun A-kaart (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) hebben (die wordt afgegeven na een politiecontrole van de realiteit van het verblijf), kunnen vluchtelingen de arbeidsmarkt betreden en zo een inkomen ontvangen of aanspraak maken op het equivalent van een leefloon. 

Financiële situatie van de vluchteling 

Zodra ze geregistreerd zijn en hun A-kaart hebben, kunnen de vluchtelingen naar de bank van hun keuze gaan en een rekening openen. Zie ook : Belgische banken bieden Oekraïense vluchtelingen basisbankdienst aan.

Gezondheidszorg

Het RIZIV heeft besloten Oekraïense vluchtelingen recht te geven op vergoeding van de kosten van de gezondheidszorg. Concreet kunnen Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming genieten, zich gratis inschrijven bij een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Zij zullen worden geregistreerd als Belgische ingezetenen (REB) en zullen profiteren van de verhoogde interventie.

Om zich onder deze tijdelijke beschermingsstatus te laten registreren, moeten zij een aantal van deze documenten aan de mutualiteit voorleggen: een certificaat van tijdelijke bescherming of een bewijs van inschrijving bij de vreemdelingendienst, bijlage 15, kaart A (bewijs van inschrijving in de vreemdelingenregisters)... Voor meer informatie kunt u zich rechtstreeks tot de mutualiteiten wenden:

  • Christelijke Mutualiteit 

Vous venez d’Ukraine ?: www.cm.be/international/ukraine

  • Partenamut

www.partenamut.be/fr/faq/prise-en-charge-citoyens-ukrainiens#Veng

  • Socialistische Mutualiteit Brabant

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op terugbetaling medische kosten

www.fsmb.be/nl/actualiteit-en-gezondheid/oekraïense-vluchtelingen-hebben-recht-op-terugbetaling-medische-kosten 

  • Medimmigrant  Ziekteverzekering in België

www.medimmigrant.be/nl/info/gezondheidszorg-per-betalingsregeling/ziekteverzekering-in-belgie?lang=nl

Vervoer

Je kan gratis tickets krijgen via verenigingen en opvangorganisaties, Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Rode Kruis. Ben je ingeschreven bij een OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Afhankelijk van jouw statuut krijg je dan een gratis abonnement of geniet je een sociaal tarief.

Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen 

Inschrijvingen in een school 

Voor het lopende schooljaar (2021-2022) is het mogelijk om kinderen op te vangen in de gemeentescholen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Ouders van vluchtelingenkinderen worden verzocht contact op te nemen met de schoolleiding om te vragen of er plaats is.

 De lijst van scholen is te vinden op 

Frans leren

De Federatie Wallonië-Brussel regelt de organisatie van ‘brugklassen’ via Daspa, een opvang- en schoolsysteem voor nieuwe leerlingen. Het is een tussenschoolse fase van beperkte duur, ter voorbereiding op het reguliere onderwijs. 

Het programma wil de kennis van de Franse taal van vluchtelingenkinderen op peil brengen. De uiteindelijke bedoeling is dat ze kunnen aansluiten bij het onderwijs van hun leeftijdscategorie. Met het oog op deze onvoorziene toestroom van nieuwkomers is de minister van Onderwijs van plan tijdelijke wijzigingen aan te brengen om bepaalde procedures soepeler te laten verlopen en termijnen toe te kennen die overeenstemmen met de realiteit van de huidige behoeften.

Cursussen "Frans als vreemde taal" zijn nog steeds beschikbaar in het Buurthuis van de Dries
Dries 38 - 1170 Brussels 
M. alphadries@wb1170.brussels 
T. 02.660.71.05

Nuttige adressen

Fedasil 
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
www.fedasil.be

Dienst vreemdelingenzaken 
www.dofi.ibz.be/nl

Ambassade van Oekraïne in België 
Albert Lancasterlaan, 30-32 - 1180 Brussel, België 
emb.ua.be.hh@gmail.com 
https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Chamber of Commerce and Industry (Belgium and Luxembourg for Ukraine)
http://beluxcci.eu
chambercis@yahoo.ca 
T. 0487.46.28.37

Informatieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
www.helpukraine.brussels/nl

OCMW van Watermaal-Bosvoorde 
Vorstlaan 24
T. 0800.35.195 (gratis) – 02.663.08.68 – 02.66308.69
https://cpas1170.brussels

Dienst Vreemdelingen van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde 
Antoine Gilsonplein, 1 
T. 02.674.75.50
openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u – woensdag en donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u.
bevolking@wb1170.brussels
www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/bevolking/vreemdeling?set_language=nl