Geweld tegen vrouwen: het onzichtbare zichtbaar maken

Geweld tegen vrouwen is altijd een groot probleem geweest. Meer dan ooit wordt deze problematiek in de schijnwerpers gezet en groeit het bewustzijn. Ook de gemeente is zich bewust van deze problematiek en wil graag concrete actie ondernemen.

In mei 2016 heeft België het Verdrag van Istanbul geratificeerd, dat vrouwen moet beschermen tegen alle vormen van geweld. In deze lijn hebben verschillende gemeenteraadsleden in december jongstleden een motie ingediend waarbij Watermaal-Bosvoorde zich ertoe verbindt op te komen tegen geweld tegen vrouwen en voor de erkenning van vrouwenmoorden. Deze verbintenis komt tot uiting in een actieplan op plaatselijk niveau. Dit plan is gebaseerd op vier werklijnen: geïntegreerd beleid, preventie, bescherming en vervolging. 

Genomen maatregelen

Wat preventie betreft, is het gemeentepersoneel dat in direct contact staat met het publiek, opgeleid om gedwongen huwelijken op te sporen, de kwetsbare situatie van migrantenvrouwen te begrijpen en transgenders of mensen die van geslacht willen veranderen, waardig te onthalen. De gemeenschapswachten zullen een specifieke opleiding krijgen over intimidatie op straat.

In september 2020 heeft de gemeente de "masker 19 alarm"-procedure ingevoerd, een code waarmee vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, bij apothekers een toevluchtsoord en hulp kunnen vinden. Men kan ook bij Cefas terecht dat in het kader van preventie en beheer van conflicten en geweld een gratis luister-, gespreks- en discussiefaciliteit aanbiedt voor de moeilijkheden waarmee gezinnen of echtparen te maken kunnen krijgen in situaties van intrafamiliaal geweld (www.preventie1170.be).

Ten slotte werkt een werkgroep van de verschillende gemeentelijke actoren (gemeente, politie, sociale actoren, ONE, OCMW, verenigingen...) aan het opzetten van concrete initiatieven. Een daarvan is het voorbehouden van een muur van de Academie voor Schone Kunsten, Payfa-Fosséprezplein, aan de verhalen van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De bouwvergunning werd al toegekend. Er zal een wedstrijd worden uitgeschreven voor de kunstenaars van de gemeente en de werken zullen worden gekozen door een jury bestaande uit leden van het bestuur en de cultuur.

Toekomstige acties

Op het vlak van stedenbouwkunde zal in het bestek een clausule worden opgenomen waarbij een "vrouw- en kindvriendelijke" stadsplanning systematisch aan bod wordt. Verschillende aspecten kunnen de stad namelijk gendervriendelijker en gastvrijer maken voor vrouwen: meubilair, verlichting, symboliek (namen van straten en borden), gemeenschappelijke ruimten in woningen en speelplaatsen...

Rond 25 november, de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen zullen heel wat sensibiliseringsacties doorgaan: de gemeentelijke vlag wordt halfstok gehangen ter nagedachtenis van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van vrouwenmoorden; een conferentie; artikelen in de gemeentekrant; medewerking van diverse gemeentediensten aan de acties ... En in de gemeentescholen zal op termijn relationele, emotionele en seksuele vorming worden gegeven (Evras)

Geweld tegen vrouwen zou niet mogen bestaan. Dit actieplan is ambitieus, in overeenstemming met het nagestreefde doel. Regelmatig communiceren over de ingevoerde maatregelen maakt deel uit van de actieplannen.