Verandering familienaam

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon die de Belgische nationaliteit heeft, elke erkende vluchteling of staatloze kunnen een aanvraag van naamsverandering voor de bevoegde ambtenaar van Burgerlijke Stand afleggen. Niet-ontvoogde minderjarigen kunnen geen verklaring van naamsverandering afleggen.

Deze wet voert de mogelijkheid in voor elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg om één keer in zijn leven een verklaring van naamsverandering af te leggen om de naam te dragen van de ouder van wie hij de naam niet draagt of een combinatie van de naam van zijn beide ouders. Er is geen mogelijkheid om op die verklaring terug te komen.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze:

 1. van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister is ingeschreven, of bij gebrek hieraan;
 2. van de gemeente van laatste inschrijving in de bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister indien de betrokkene in het buitenland verblijft;
 3. of bij gebrek hieraan, van de Stad Brussel.

De naam kan worden gekozen uit de huidige namen van de ouders of adoptanten, naargelang de situatie waarin de verzoeker zich bevindt:

 • ofwel de naam van de vader, ofwel de naam van de moeder, ofwel een naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde, met niet meer dan één naam voor elk van hen;
 • ofwel de naam van de moeder, ofwel de naam van de meemoeder, ofwel een naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde, met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Documenten:

Voor de behandeling van het verzoek van de aanvraag, moeten sommige documenten afgelegd worden:

 • een identiteitsbewijsstuk;
 • een kopij van de geboorteakte;
 • indien u in het buitenland geboren bent, moet de akte gelegaliseerd worden en in het Frans of in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler (raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken);
 • als u een erkend vluchteling bent en het onmogelijk is om een geboorteakte af te leggen, kan u een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen voorstellen.

Kost:

 • 140,00 €

Wanneer?

Alleen op afspraak:

De procedure voor naamsverandering om ernstige redenen bij Koninklijk Besluit:

De verklaring van naamsverandering in het kader van de wet van 7 januari 2024 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om van naam te veranderen om ernstige redenen bij koninklijk besluit (art. 370/4 van het oud Burgerlijk Wetboek).

Voor meer informatie met betrekking tot de procedure voor naamsverandering om ernstige redenen, bij koninklijk besluit, raadpleeg de website van de FOD Justitie.

Meer informatie? 

 • Federale Overheidsdienst Justitie
  Dienst Naamsverandering
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
 • 02.542.66.75 - 02.542.67.03 - 02.542.67.01 (naam NL)
 • 02.542.67.04 - 02.542.67.61 - 02.542.67.56 (naam FR)
 • email: naamsverandering@just.fgov.be