Aanvullend politiereglement

PDF

Preambule
In aanvulling op het Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement van alle 19 brusselse gemeenten, kan elke gemeente een aanvullende verordening toepassen die haar eigen is.
Bijgevolg worden in deze aanvullende regeling de volgende bestaande artikelen van APR van Watermaal-Bosvoorde opgenomen en een nieuw artikel: art.14§1bis over de vuilnisbakken, art.29 §2 en §3 over de aanplakking, art.33 over de manifestaties op de openbare ruimte, art.37 over de alcoholische dranken in de openbare ruimte, art.82 over de groene ruimtes en art.96§2 over de gevaarlijke dieren.
Aanvulling op het art. 28 van het APR
Art.1. De zakken met voedselafvalstoffen, neergezet op de openbare ruimte, moeten uit voorzorgsmaatregelen, beschermd worden tegen de aanvallen van wilde dieren.
Met het oog hierop, is op het gemeentegrondgebied van Watermaal-Bosvoorde toegelaten, het gebruik van de kleine oranje containers voorzien voor de voedselafvalstoffen en, momenteel, uitsluitend geleverd door het Agentschap Brussel - Netheid.
Aanvulling op het art. 38 van het APR
Art.2. In derogatie van § 1 van het art.38 van het APR, wordt de aanplakking zonder voorafgaande vergunning toegestaan om culturele, sociale of sport activiteiten aan te kondigen, alleen op de vaste panelen die door het college van de Burgemeester en Schepenen worden aangewezen, met het oog hierop. Geen enkele reclame van commerciële aard wordt op deze panelen toegestaan.
Art.3. In derogatie van § 1 van het art.38 van het APR, wordt de aanplakking zonder voorafgaande vergunning aan de particulieren, groeperingen en verenigingen van inwoners toegestaan of die hun zetel in de betrokken wijk hebben, alsook aan het gemeentebestuur, om informaties of actuele gebeurtenissen aan te kondigen betreffende het leven van de wijk (wijk feest, activiteit die in de wijk, plaatsvindt, verloren huisdier of om weg te geven, goederenverkeer of diensten, rubriekadvertenties, enz), alleen op de vaste panelen die door het College van de Burgemeester en Schepenen worden aangewezen, met het oog hierop. De aanplakking is vrij, maar beperkt tot maximum een blad van formaat A4 per onderwerp. Geen Enkele reclame van commerciële aard wordt op deze panelen toegestaan.
Aanvulling op het art. 42 van het APR
Art.4. De toelatingsaanvraag moet minstens tien werkdagen vóór de voorziene datum schriftelijk naar de Burgemeester opgestuurd worden en moet de volgende elementen bevatten:
- de naam, het adres, het telefoonnummer en e-mail van de organisator(en);
- het onderwerp van het evenement;
- de datum en het tijdstip, voorzien voor de bijeenkomst;
- de verzamelplaats;
- het vertrekuur;
- de geplande route;
- de voorziene plaats en het tijdstip van het einde van het evenement en, desgevallend, de ontbinding van de optocht;
- of er aan het einde van het evenement al dan niet een meeting wordt gehouden;
- de schatting van het aantal deelnemers, de beschikbare vervoersmiddelen en het aantal vervoermiddelen;
- de ordemaatregelen die de organisatoren zullen voorzien.
Aanvulling op het art. 46 van het APR
Art.5. §1. Behalve met de voorafgaande toelating van de Burgemeester is het volgende verboden op de openbare ruimte en in de openbare plaatsen:
- de consumptie van alcoholhoudende dranken, zuiver of in mengelingen te gebruiken, waarbij de gebruiker geen controle meer heeft op zijn daden, die zodoende zijn eigen veiligheid en die van de personen met wie hij in contact is, niet meer kan waarborgen ; of waardoor hij/zij een agressief, uitzonderlijk lawaaierig of hinderlijk gedrag vertoont ten aanzien van andere gebruikers van de openbare ruimte of van bewoners.
Bij uitzondering wordt het gebruik van alcoholische dranken toegestaan :
  • op naar behoren vergunde terrassen
  • op openbare markten, rommelmarkten, kermissen en op elke commerciële, feestelijke of sportieve gebeurtenis die toegelaten en/of georganiseerd door de gemeentelijke overheid wordt.
§2. De vergunningsaanvragen moeten ingediend worden minstens tien werkdagen voor de activiteit met uitzondering van de vermakelijkheden die minstens 6 weken voor de vermakelijkheid moeten worden ingediend.
Aanvulling op het art. 99 van het APR
Art.6. De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen.
De speelpleinen en de vermakelijke plaatsen zijn toegankelijk 7 tot 22 uur. 
Deze zijn alleen toegankelijk voor de kinderen van maximum 12 jaar alsmede  voor de leden van de familie of de meerderjarigen dat de bewaking van de kinderen  in deze plaatsen aanwezig waarborgen.
De volgende speelpleinen en de vermakelijke plaatsen zijn toegankelijk tot  maximum 16  jaar:
  • speelplein  Van Becelaere, Van Becelaerelaan
  • speelplein Hazelaars, Hazelaarslaan
  • speelplein ‘le Rouge, Terugdrift
De plaats van Roller, Wienerplein, is toegankelijk tot maximum 18 jaar.
In de speelterreinen, moeten kinderen jonger dan seven jaar noodzakelijkerwijs en minstens vergezeld van een van hun ouders of van de persoon aan wie hun bewaking is toevertrouwd.
Aanvulling op het art. 118 van het APR
Art.7. Bij agressief gedrag van een hond kan de Burgemeester de verplichting opleggen een opleidingscursus te volgen in een gespecialiseerd centrum of een gedragstherapie bij een dierenarts en/of de toegang tot de openbare weg verbieden en/of verplichten een muilkorf te dragen.
Wanneer een hond verwondingen of de dood heeft veroorzaakt, behalve in het geval van wettige zelf­verdediging, kan de Burgemeester bovenop de maatregelen van het art.118 van het APR verplichten dat het dier op kosten van zijn eigenaar ondergebracht wordt in een erkend dierenasiel dat conform artikelen 19 en volgende van het koninklijke besluit van 17 february 1997 houdende de erkenningvoorwaarden voor hondenwekerijen, kattenwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelzaken voor dieren. Hij kan eveneens de euthanasie van de hond bevelen.
Aanvulling op het art. 55 van het APR
Art.8. Voor de sluitingen van wegennetten en de afwijkingen, zal de aanvrager, buiten de institutionele nutsbedrijven, zelf de aangepaste verkeerssituatie beheersen met uitzondering van de panelen van parkeerverbod (statieven).
Het reglement treedt op 1 mei 2020 in werking.