16.06.2015 - Verwezenlijking van het project van Het Gewestelijk Expresnet

motie betreffende de verwezenlijking van het project van Het Gewestelijk Expresnet op het gemeentelijk grondgebied.
De Raad,
Gezien de acties 61 en 62 van de lokale agenda 21 van de gemeente Watermaal-Bosvoorde tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 16 maart 2010 goedgekeurd;
Gezien de motie van 26 april 2011 betreffende de in gebruik name van de Arcaden stopplaats;
Gezien de motie van 18 juni 2013 betreffende het Brussels express netwerk;
Gezien de motie van 16 december 2014 betreffende het herinvoeren van een frequentie van minstens twee treinen per uur op de lijn 26 van NMBS tussen Halle en Vilvoorde;
Gelet op de verschillende administratieve vergunningen betreffende de uitvoering van het Gewestelijk expres netwerk (G.E.N.) in Watermaal-Bosvoorde;
Overwegende dat een belangrijk bouwwerf op de lijn 26 en de Arcaden stopplaats tussen 2005 en 2009 werd uitgevoerd;
Overwegende dat een tweede bouwwerf van de lijn 161, de stopplaatsen van Bosvoorde en Watermaal evenals de driehoek van Etterbeek sinds 2010 aan de gang is;
Overwegende dat de activiteit op de bouwwerven in Watermaal-Bosvoorde al meerdere maanden is verminderd terwijl talrijke aanpassingen en de afwerkingen moeten uitgevoerd worden;
Overwegende dat de leegstand van verschillende werken (bedekte tunnels, kades, stopplaats Arcaden, enz) een gevoel van onzekerheid veroorzaakt en het risico loopt dat er ernstige onburgerlijkheden worden gepleegd (tags, clandestien deponeren, indringen op de kades, enz);
Overwegende dat de afwerkingsafwezigheid van verschillende werken een impact heeft op het landschap van de gemeente;
Overwegende dat de afwerkingsafwezigheid een gebrek aan comfort voor de gebruikers is en bepaalde reizigers ontmoedigt die potentieel de trein zouden nemen, en het in het bijzonder in het station van Bosvoorde;
Overwegende dat het niet- realiseren van het tweede deel van de overdekte sleuf de inwoners van de wijken Archieven-Schallebijters geluidshinder bezorgt op de doorgangmomenten van de treinen;
Overwegende dat de bijzonder lange uitvoeringstermijnen van de bouwwerven bijdragen tot de vertraging van de werking van het regionale exprestrein netwerk;
Overwegende dat, ondanks het belang om de uitvoering van de bouwwerven op een gestaagd tempo voort te zetten, verontrustende termijnen werden aangekondigd aan de gemeente autoriteiten door afgevaardigden van Infrabel;
Overwegend immers dat de toewijzing van de markt betreffende de bouw van het tweede deel van de bedekte sleuf (kant Archieven) en de Eland brug slechts tegen 2017 is voorzien;
Overwegende dat de afwerking van de overdekte sleuven in het station van Bosvoorde, van de Hakhoutlaan, van de omgeving van het station van Watermaal en van de doorgang onder de sporen slechts voor 2019 en zelfs 2020 zijn voorzien;
 
De Gemeenteraad:
- wijst op zijn wil om het geheel van de aanpassingen uitgevoerd te zien overeenkomstig de vergunningen van stedenbouwkunde en meer bepaald: realisatie van het groen dak op de bedekte sleuf richting bos, van de toegangen en afwerkingen van het station van Bosvoorde, van het openbaar park op de bedekte sleuf naar Watermaal, van de Eland brug, van de herinrichting van de Hakhoutlaan, van de omgeving van het station van Watermaal en de doorgang onder de sporen alsook van geluidsschermen met landschap glacis;
- uit zijn ernstige bezorgheid tegenover de aangekondigde termijnen en vraagt dat deze termijnen met het oog op een snellere hervatting van de werken worden herzien; vraagt bijgevolg aan de federale regering om de financieringen te voorzien Infrabel toelatend om ondernemers voor de voortzetting van de werken aan te stellen;
- vraagt dat de nieuwe uit te voeren fases van werven worden georganiseerd zodoende de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te verminderen, en het onderwerp worden van infovergaderingen en dat de diensten van de cel info-buurbewoners worden gehandhaafd.
Deze beraadslaging is gericht aan:
- Mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en met het Staatsbedrijf van de Belgische Spoorwegen; - De Heer Pascal Smet, Brusselse minister van het Vervoer; - De Jo Cornu, afgevaardigde beheerder van NMBS; - De Heer Luc Lallemand, afgevaardigde beheerder van Infrabel.