15.09.2015 - Opvang van asielzoekers.

Motie betreffende de opvang van asielzoekers.
De GemeenteRaad,
Gezien de belangrijke stijging van het aantal asielzoekers afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan in ons land deze laatste maanden en bijgevolg van de bezettingsgraad van de opvangcentra;
Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers, die bepaalt dat iedere asielzoeker recht op een opvang heeft die hem in staat moet stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
Gelet op het artikel 57ter/1 van de organieke wet van OCMW’s, ingetrokken in 2007 en die vervolgens in 2013 wordt hersteld, dat aan de federale regering oplegt om een harmonieuze verdeling van de opvangplaatsen tussen de gemeenten te garanderen en om de criteria van deze verdeling te bepalen rekening houdend met de specifieke situatie van elke gemeente;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 11 december om de begroting 2015 van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers te verminderen met 16,4 miljoen euro, en aldus van 320 naar 304 miljoen euro evolueert;
Gezien de federale begroting 2015, die de staatsinterventie in de opvang van de asielzoekers, in het bijzonder door organisaties en OCMW’s (via de Plaatselijke Initiatieven van Opvang) met 23 miljoen euro vermindert;
Gezien de progressieve vermindering van de opvangplaatsen van Fedasil: 24.026 in januari 2012, 21.412 in januari 2013; 20.182 in januari 2014,17.411 in januari 2015 en 16.269 in juni 2015;
Gezien de maatregelen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Théo Francken, ingediend in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, op 12 augustus 2015, om de 2.070 bufferplaatsen te activeren voorzien in de structuren van opvang voor asielaanvragers, om mobiele eenheden van Defensie te plaatsen naast de opvangcentra, en om 10.000 aanvullende opvangplaatsen voor de asielzoekers „ vrij te maken op lange termijn“ tegen 2016;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 augustus om 5000 aanvullende opvangplaatsen te creëren, van 1600 dringende plaatsen operationeel te maken en de 900 tijdelijke plaatsen in de mobiele eenheden van Defensie te verlengen;
Gezien de beslissing van de Ministerraad van 11 september 2015 om 10.000 nieuwe plaatsen te openen de komende weken via de lancering van een uiterste urgentie markt voor de toekenning van 2000 aanvullende plaatsen, de uitbreiding van het bestaande en reeds operationele deel van het Fedasil netwerk van 3000 plaatsen en de lancering van een Overheidscontract in urgentie voor de opening van 5000 plaatsen vanaf eind oktober;
Overwegende dat de opvang capaciteit zoals blijkt uit deze maatregelen niet toelaat alle asielzoekers op te vangen;
Overwegende dat de verplichting tot opvang van asielzoekers een resultaat verplichting is;
Overwegende dat het door de regering besloten verdelingsplan op vrijwillige basis, niet voldoende duidelijk en in evenwicht is;
Overwegende dat elke gemeente van het land aan de taak van de Staat moet deelnemen om de asielzoekers op te vangen in functie van haar capaciteiten;
Overwegende dat het schepen college van Watermaal-Bosvoorde reeds zijn verantwoordelijkheden heeft genomen en aan zijn plichten van opvang en solidariteit in crisissituaties heeft voldaan en door een inzamel actie van materiële donaties te lanceren, bestemd voor de verenigingen belast met de integratie van de vluchtelingen-asielaanvragers en dat het schepen college, in samenwerking met het OCMW, volledig wil bijdragen op zijn grondgebied, tot de solidariteit ten aanzien van de vluchtelingen-asielaanvragers;
Overwegende dat de oprichting van een Plaatselijk Initiatief van Opvang (ILA) voor Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) door het OCMW van Watermaal-Bosvoorde, onze gemeente niet vrijstelt deel te nemen aan de nationale solidariteit;
Overwegende dat het artikel 57ter/1 van de organieke wet van OCMW’s nooit werd toegepast terwijl het de concrete toepassing van deze solidariteit toelaat;
Overwegende dat een rechtvaardige verdeling van de inspanningen tussen gemeenten op basis van eenvoudige criteria zoals het aantal inwoners en het gemiddelde inkomen het mogelijk maakt de integratiekansen van de asielzoekers te maximaliseren;
Overwegende dat Fedasil de gemeenten en OCMW’s interpelleert teneinde hun medewerking te verlenen om Plaatselijke Initiatieven van Opvang en/of begeleiding op te stellen;

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde :
  1. Erkent de opmerkelijke burger solidariteit opwelling, die zich in het hele land en in Watermaal-Bosvoorde ontplooit om de vluchtelingen te helpen;
  2. Vraagt de federale regering om een verplicht, duidelijk en evenwichtig toewijzinsplan van de asielzoekers uit te werken die door elke gemeente van het land moeten opgevangen worden;
  3. Vraagt de federale regering om de gemeenten in de coördinatie van de initiatieven te ondersteunen die door de verenigingen en burger sector worden gelanceerd;
  4. Machtigt het College van de Burgemeester en Schepenen en de OCMW Voorzitter  opdat zij de nodige initiatieven nemen teneinde een adequate opvang op het grondgebied van de gemeente te verzekeren en zich positioneren als bemiddelaar tussen Fedasil, het associatieve netwerk en de bevolking om de burgerinitiatieven op dit gebied te ondersteunen.