19.09.2017 - motie betreffende de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de intercommunale VIVAQUA en voltooiing van het fusieproces door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA

De Gemeenteraad,
vraagt aan zijn vertegenwoordiger binnen Vivaqua om de punten te verdedigen die volgen:
 
1. De samenstelling van de Raad van Beheer hervormen zodat alle democratische partijen vertegenwoordigd in de Raden van Bestuur van de twee intercommunales Vivaqua en Hydrobru, er zijn vertegenwoordigd tot zijn vernieuwing na de gemeenteverkiezingen van 2018 en om het ledental van de Raad van Bestuur te beperken; met als doel om niet meer dan twee leden van dezelfde partij te tellen.
2. De lonen en zitpenningen beperken binnen de instanties van de intercommunale aan de schalen voorzien in artikel 2 van het besluit van de Regering Regio Brussel-Hoofdstad, houdende uitvoering van artikel 5 van de beschikking van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de lonen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen met  vooral:
1° het equivalent van 120 euro bruto per zitting van de Raad van Beheer waaraan zij werkelijk hebben deelgenomen voor de leden van deze beheersorganen en zonder dat dit aantal 20 vergaderingen kan overschrijden die loon gevend zijn;
2° het equivalent van 120 euro bruto per zitting van de beperkte organen van beheer waaraan zij werkelijk hebben deelgenomen voor de leden van deze beperkte beheersorganen en zonder dat dit aantal 10 vergaderingen kan overschrijden die loon gevend zijn;
3° 300 euro bruto voor de Voorzitter en de Vicevoorzitter van deze beheersorganen per vergadering van deze beheersorganen, van beperkte beheersorganen of per voorbereidende vergadering van deze zittingen met de administratieve diensten van de instantie en zonder dat dit aantal 40 vergaderingen kan overschrijden die loon gevend zijn;
3. De regionale comités van overleg afschaffen
4. Vanaf de fusie van de twee intercommunales het fusie begeleidingscomité afschaffen
5. De lonen en voordelen van de leden van de Raad van Bestuur van de intercommunale zowel binnen VIVAQUA als in de instanties waar zij de intercommunale vertegenwoordigen (Mijnwater Vedrin, pensioenfondsen…) openbaar maken.
6. De teruggave voorzien ten voordeel van de hoofdzetel van elk ontvangen loon door een lid van het management binnen een dochtermaatschappij, ten gevolge van de uitoefening van een mandaat in een beheersorgaan van deze.
7. Een plan van progressieve aanpassing van de barema roosters van de leidende functies voorzien op deze in voege voor de mandatarissen van ION en de regionale openbare dienst.
8. Een online publiciteitsplan voorzien voor de vergaderingsbeslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur bestemd voor de lokale verkozenen en de bevolking.
9. Eens de fusie voltrokken tussen VIVAQUA en HYDROBRU, een afzonderlijke boekhouding presenteren tussen, enerzijds, de diensten die zij levert (productie, distributie, levering en sanering) aan de verenigde gemeenten en, anderzijds, de commerciële diensten die zij aan derde gemeenten of instanties levert, aangezien dat men beoogd de prijs van het water te laten overeenstemmen voor de derden en voor de verenigde gemeenten.
De Raad keurt de motie goed.
26 stemmers : 17 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen.
Nee : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Didier Charpentier, Martine Spitaels, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.