16.06.2015 - Hervorming van de selectieve inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen

motie betreffende de hervorming van de selectieve inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
De Raad,
Gelet op de richtlijn 2008/98/CE van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende de afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;
Gezien de beschikking van 19 juli 1990 houdende oprichting van het regionaal Agentschap voor netheid;
Gezien de beschikking van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen;
 
Overwegende dat de regering van de Brusselse Regio, in eerste lezing, op 5 maart 2015, de nota heeft goedgekeurd omvattend vijf luiken betreffende de verbetering van de openbare netheid in alle wijken en aan de principes van de hervorming van de ophalingen; dat tijdens dezelfde zitting, de regering de staatssecretaris van openbare Netheid belast heeft om het overleg tussen de directie van het Agentschap Brussel-Netheid en de vakverenigingen te organiseren;
 
Overwegende dat geen enkel definitief besluit nog is genomen wat de toepassing van de vijf luiken betreft op reglementair niveau en dat de staatssecretaris van openbare Netheid zich ertoe heeft verbonden haar projecten in te dienen aan de lokale autoriteiten voor advies;
 
Overwegende dat de doelstellingen van de voorgestelde maatregelen alleen kunnen voldoen aan de verwachtingen van de bevolking en de steun van de lokale autoriteiten krijgen in het bijzonder:
 1. de preventie en de bewustmaking;
 2. de kwaliteit van de diensten door het Agentschap Brussel-Netheid verleend;
 3. de kwaliteit van de zakken die het inzamelen van de huishoud- en geassimileerde afvalstoffen toelaat;
 4. de integratie van criteria betreffende de netheid en het inzamelen van de afvalstoffen in de ontwikkeling van openbare ruimtes en grote vastgoed projecten;
 5. de controle en het beleid van sancties voor onburgerlijkheden.
Overwegende dat deze doelstellingen in concrete maatregelen, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten overgezet moeten worden;
 
Overwegende dat de verplichte Europese doelstellingen van 50% van hergebruik en recycling van de huishoudafvalstoffen tegen 2020 verwezenlijkt moeten worden; dat tot nu toe, in de Brusselse Regio, dit niveau van hergebruik van de huishoudafvalstoffen slechts van ± 35% is;
 
Overwegende dat de witte zakken gemiddeld 50% organische afvalstoffen bevatten en dat deze bijzonder geurend zijn en hinder kunnen veroorzaken voor de inwoners die ze moeten thuis houden;
 
Overwegende dat het hervormingsproject een wekelijkse inzameling voorziet, dezelfde dag, van de witte, blauwe en gele zakken, maar de avond ophalingen afschaft en specifiek een bijkomende dag  voor ophaling van de organische afval en de groene afval voorziet;
 
Overwegende dat momenteel, vijf gemeenten, waarvan Vorst, van een test periode voor het ophalen van de organische huishoudafvalstoffen genieten en dat de evaluatie van deze test fase niet definitief is;
 
Overwegend de moeilijkheden al momenteel door bepaalde huishoudens ondervonden, wonend in huisvestingen die weinig zijn aangepast voor de opslag van afvalstoffen;
 
Overwegende dat het project van de Regering nog geen antwoord brengt op de bezorgdheid van talrijke burgers en dat het nuttig is om te bestuderen wat, in het bijzonder elders inzake inzamelen van afvalstoffen door containers tot stand komt;
 
Overwegend de noodzaak, enerzijds, om een samenhangend systeem te ontwikkelen en op lange termijn, anderzijds, om een inzameling van afvalstoffen te organiseren die minder vervuiling op het wegennet en meer comfort voor de inwoners genereert;
 
Overwegende dat de overheid in deze richting moet zorgen voor een voorbereide communicatie, duidelijk en efficiënt ter attentie van alle Brusselaars;
 
Vraagt de Gemeenteraad aan de Brusselse Regering:
 • om een stelsel van efficiënt, stabiel en goed presterend inzamelen van het huishoudafval op sociaal en economisch niveau te bevorderen, zoals op milieuniveau;
 • om, op algemene wijze te bevorderen, het sorteren, de vermindering van de afvalstoffen en, in het bijzonder, van de organische huishoudafvalstoffen met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • om aan alle Brusselaars een kwalitatieve en regelmatige dienst, zonder stijging van de kosten voor de inwoners, van het inzamelen van de huishoudafval te garanderen;
 • om, vooral in de dichtstbevolkte wijken en/of de moeilijk toegankelijke wijken, bijkomende oplossingen voor het inzamelen van deur tot deur van de afvalstoffen te ontwikkelen, voornamelijk door een containers systeem, boven de grond of er onder, geïnspireerd door apparatuur ontwikkeld in andere steden;
 • om, daartoe, de mogelijkheid te bestuderen om voornamelijk, bij het bedelven van de glasbollen, specifieke containers te plaatsen om de organische huishoudafvalstoffen op te vangen en om model-initiatieven te stimuleren;
 • om wijzigingen van de geldende regelgeving wat de voorwaarden voor inzamelen van afvalstoffen van deur tot deur betreft slechts te overwegen na overleg met de gemeenteautoriteiten en voorlichtingscampagne ter attentie van de inwoners;
 • om op een nauwe samenwerking met de gemeenteautoriteiten voor de toepassing van de vijf luiken maatregelen toe te zien om de openbare netheid in de Brusselse Regio te versterken.
Stuurt deze motie naar de Staatssecretaris belast met de Netheid door, de Minister-President Regio Brussel, de voorzitter van het Brusselse Parlement alsook naar de 18 andere Brusselse gemeenten.