23.01.2018 - Motie betreffende de aanvraag tot uitwerking van een BBP Aartshertogen

De Gemeenteraad,
 
Overwegende dat de gemeente mandatarissen op 2 november 2017 een uitwerkingsvraag hebben ontvangen, voor een bijzonder bestemmingsplan van de bodem (BBP) voor de wijk Aartshertogen, uitgaande van de VZW Bosvoordse Burger Beweging (MCB) en verwijzende naar artikel 51 van CoBAT;
Overwegende dat per elektronische post gedateerd van 24 november 2017, het regionale bestuur heeft medegedeeld dat deze vraag het voorschrift van CoBAT niet eerbiedigde in wat, in substantie, zij niet door 1/3 van de betrokken inwoners bij de overwogen perimeter en de aangrenzende eilandjes ondertekend is geweest, en dat bovendien, de ondertekenaars hun identiteitskaart nummer niet hebben aangegeven;
Overwegend dan dat het instellen van een uitwerkingsprocedure van het BBP zich op deze vraag niet kon baseren in wat deze de voorwaarden niet eerbiedigden die door artikel 51 van CoBAT zijn bepaald;
Overwegende dat in ieder geval de hoofdzaak is, de juridische regelmatigheid van het geheel van het dossier niet aan te tasten;
Overwegende dat, voorts, de VZW JEST op 13 december 2017 een memorandum heeft verzonden naar de gemeente mandatarissen over deze kwestie, waar zij haar bezorgheid uitdrukt over wat het effect van een eventuele uitwerking van een BBP op de voortzetting van het project «La Reliance » evenals een burger interpellatie vraag op 26 december 2017; dat deze laatstgenoemde niet op de agenda van de Raad vóór februari gezet kon worden omdat het over een zaak ging die al het onderwerp geweest was van een interpellatie in november en dat een termijn van 3 maanden door de NGW is voorzien;
Overwegende dat, verschillende juridische interpretaties bestaand op dit gebied, werd Brulocalis gecontacteerd; dat er uit het ontvangen antwoord op maandag 15 januari 2018 blijkt dat de termijn van 3 maanden slechts van toepassing is betreffende een andere burger interpellatie en niet de interpellatie van een Raadslid; dat de Raad voortaan dus deze interpretatie zal aannemen;
Overwegende dat de verantwoordelijkheid van de gemeente is, het project zo goed mogelijk te verenigen om gemiddelde toegankelijke huisvestingen met de wettige bezorgdheid voor de inwoners te bouwen opdat onze gemeente wel het dorp in de stad zou blijven die wij kennen, en de morele verbintenis die met een groep ouders is aangegaan, om huisvestingen voor hun gehandicapte kinderen te voorzien;
Overwegende dat het trouwens omwille van deze reden is dat het Plan Gemeentehuisvesting sinds het begin is ontworpen zoals een evolutief werktuig, van dialoog met de inwoners en de verschillende gemeente- en regionale sprekers;
Overwegende dat het College, ter gelegenheid van de openbare zitting van de Gemeenteraad van 16 januari 2018, zijn voornemen heeft aangekondigd om de uitwerkingsprocedure van een BBP te lanceren en om dit dossier vooral op de volgende elementen te baseren:
 • de perimeter van het BBP zal identiek zijn aan deze voorgesteld in het verzoek door MCB ingediend;
 • een verslag over de milieuweerslagen en een studie van mobiliteit zullen in verband met de uitwerking van het BBP verwezenlijkt worden; 
 • de werkzaamheden van de studie SAULE (over de Symbiose Stads Landbouw, Huisvesting, Milieu en gefinancierd door de Regio) zullen in aanmerking genomen worden betreffende het Kwartels veld; 
 • werk/participatie groepen zullen voorzien worden met de inwoners over de verschillende te bestuderen thematieken;
 • het project van BBP zal met de volgende elementen voorgesteld door MCB in zijn vraag rekening houden: " De in te planten huisvestingengebouwen zullen de 3 verdiepingen (4de mogelijk in terugtrekking) niet kunnen overschrijden, teneinde zich in het bestaande gebouwde kader zuidwest van de square en de Brabantse Prinsen Laan te integreren en om de aandacht te trekken op het onlangs vernieuwde Hector Dennis flatgebouw" en "de inplanting moet parallel met het wegennet zijn teneinde de afgeronde vorm van de square te behouden en om de uitlijning met de andere reeds gebouwde flatgebouwen te eerbiedigen; de inrichting van de bouw omgeving, de zones van teruggang en de zones van de binnenplaatsen en tuinen zullen voorbehouden worden voor tuintjes en de toegang tot de gebouwen volgens de stijl van het bestaande frame, teneinde de duurzaamheid van de bestaande landschaps- en milieu kwaliteiten te garanderen".
 • een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn van BBP zal in het lastenboek voorzien zijn;
 • het huidige proces van Aartshertogen Noord-Gerfauts, dat aan de opeenvolgende beslissingen van het College sinds 21/10/2011 beantwoordt, zal voortgezet worden en zal zich in twee fases inschrijven:
  • de 1ste fase: onmiddellijke bouw van 40 maximumhuisvestingen, omvattend de twee communautaire huisvestingen;
  • 2 de fase: na en volgens de conclusies van het BBP ;
Overwegende dat de uitwerking van een BBP het verbod niet impliceert om vergunningen van stedenbouwkunde in de betrokken perimeter uit te reiken gedurende de uitwerkingsperiode;
Overwegende dat de vereiste begroting voor de uitwerking van het BBP moet ingeschreven worden in de begroting bij de volgende budgettaire wijziging, te presenteren vanaf de goedkeuring van de begroting 2018;
Overwegende dat een versterking van de gemeentedienst belast met de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouwkunde moet voorzien worden, vooral betreffende personeel;
Overwegende dat de Brusselse Code van de Ruimtelijke Ordening (CoBAT) het onderwerp is geweest van een recente revisie; dat deze revisie vooral de beschikkingen van genoemde Code de uitwerkingsprocedure van het BBP betreft; dat volgens de ontvangen informatie van Brussel Stedenbouwkunde en Patrimonium, de inwerkingtreding van deze beschikkingen voor eind februari 2018 is voorzien;
Overwegende dat het nodig is om op de inwerkingtreding van deze beschikkingen te wachten om met de formele uitwerkingsprocedure van een nieuw BBP te starten om elke juridische onzekerheid of complicatie te vermijden in verband met de overgangsperiode;
Overwegende dat krachtens nieuw artikel 40 van CoBAT, het aan de Gemeenteraad is om een openingsbeslissing aan te nemen van een BBP; dat deze beslissing formeel moet gemotiveerd worden;
Overwegende dat nieuw artikel 44,er §1 van CoBAT bepaalt dat voorafgaand de uitwerking van het project van bijzonder bestemmingsplan van de bodem - en, derhalve, voorafgaand aan de beslissing van de Raad beoogt in de vorige paragraaf - het College moet aan het bestuur belast met de territoriale Planning en BIM een dossier sturen minstens omvattend de formele motivatie van het instellen van de procedure van toepassing van het  BBP, de richtlijnen van het project en de elementen van de bestaande situatie die het project wil wijzigen; dat deze minimale inhoud van dit dossier door de Regering aangevuld kan worden; 
Overwegende dat nieuw artikel 44, §2 van CoBAT voorziet dat het bestuur belast met de territoriale Planning zijn advies geeft over de opportuniteit om een BBP binnen de dertig dagen van de ontvangst van de vraag aan te nemen; dat bij gebrek, de procedure wordt voortgezet, zonder dat er moet rekening gehouden worden met een advies dat na de termijn wordt overgemaakt;  
Overwegende dat nieuw artikel 44, §3 van CoBAT bepaalt dat BIM beslist of het project van BBP wel of niet het onderwerp van een verslag moet zijn over de milieuweerslagen binnen de dertig dagen van de ontvangst van de vraag; dat bij gebrek, het project het onderwerp moet worden van een verslag over de milieuweerslagen;  
De Raad belast het College:
 1. met het overmaken aan het bestuur belast met de territoriale Planning en BIM, vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde beschikkingen van CoBAT betreffende de uitwerking van het BBP en van hun uitvoeringsbesluiten verwacht in februari 2018, een dossier in overeenstemming met de voorschriften van nieuw artikel 44, §1er van CoBAT en aan zijn uitvoeringsbesluiten;
 1. om het dossier beoogt in het vorige punt, op de volgende elementen te baseren:
 • de perimeter van het BBP zal identiek zijn aan die voorgesteld in het verzoek ingediend door MCB;
 • een verslag over de milieuweerslagen en een studie van mobiliteit zullen in verband met de uitwerking van het BBP verwezenlijkt worden; 
 • de werkzaamheden van de studie SAULE zullen in aanmerking genomen worden betreffende het Kwartels veld; 
 • werk/participatie groepen zullen voorzien worden met de inwoners over de verschillende te bestuderen thematieken;
 • het project van BBP zal met de volgende elementen voorgesteld door MCB in zijn vraag rekening houden: " De in te planten huisvestingengebouwen zullen de 3 verdiepingen (4de mogelijk in terugtrekking) niet kunnen overschrijden, teneinde zich in het bestaande gebouwde kader zuidwest van de square en de Brabantse Prinsen Laan te integreren en om de aandacht te trekken op het onlangs vernieuwde Hector Dennis flatgebouw" en "de inplanting moet parallel met het wegennet zijn teneinde de afgeronde vorm van de square te behouden en om de uitlijning met de andere reeds gebouwde flatgebouwen te eerbiedigen; de inrichting van de bouw omgeving, de zones van teruggang en de zones van de binnenplaatsen en tuinen zullen voorbehouden worden voor tuintjes en de toegang tot de gebouwen volgens de stijl van het bestaande frame, teneinde de duurzaamheid van de bestaande landschaps- en milieu kwaliteiten te garanderen".
 • een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn van BBP zal in het lastenboek voorzien zijn;
 • het huidige proces van Aartshertogen Noord-Gerfauts, dat aan de opeenvolgende beslissingen van het College sinds 21/10/2011 beantwoordt, zal voortgezet worden en zal zich in twee fases inschrijven:
  • de 1ste fase: onmiddellijke bouw van 40 maximumhuisvestingen, omvattend de twee communautaire huisvestingen;
  • 2 de fase: na en volgens de conclusies van het BBP ;
 1. om aan de Raad, na de ontvangst van de vereiste adviezen in toepassing van §§ 2 en 3 van nieuw artikel 44 van CoBAT, een project van beraadslaging voor te stellen in overeenstemming met nieuw artikel 40 van CoBAT; om een commissie « Ruimtelijke Ordening »  bijeen te roepen die vooraf gaat aan de zitting van de Raad op de orde van de dag waarvan dit punt zal ingeschreven worden;
 1. om ter gelegenheid van de volgende budgettaire wijziging de bedragen in te schrijven betreffende de vereiste studies voor de uitwerking van het BBP ;
 1. om een versterking van de gemeentedienst belast met Ruimtelijke Ordening en Stedenbouwkunde te voorzien, vooral betreffende personeel.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 14 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.