17.01.2017 - maandelijkse betaling van de waterfactuur

De Gemeenteraad,
Gezien het kader voor waterbeleid door ordonnantie van 20 oktober 2006;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 over het aandeel van de inkomsten gegenereerd door de tariefbepaling van het water, dat voor sociale doeleinden moet bestemd worden;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 ter wijziging van het besluit van 28 februari 2008 over het aandeel van de inkomsten gegenereerd door de tariefbepaling van het water, dat voor sociale doeleinden moet bestemd worden;
Gelet op het besluit « Coord’Water» van 24 april 2014;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 die het verhuren van de woningen organiseert die worden beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of de Openbare Vastgoedmaatschappijen;
Gelot op de ontwerpresolutie A-435/1-16/17 ingediend door Emmanuel De Bock, Michèle Carthé, Ahmed El Khannouss, Els Ampe, Paul Delva, Jef Van Damme » ;
Gelet op de motie gestuurd door de secretariaat van de gemeente Sint-Joost-Ten-Node ;
Overwegende dat water een onmisbaar bestaansmiddel is, waarvan de toegang absoluut noodzakelijk is voor de menselijke waardigheid en erkend als een fundamenteel recht door de algemene vergadering van de Verenigde Naties;
Overwegende dat het aantal gevallen van afbetalingsplannen, van leveringsonderbrekingen, het aantal van oninbare gevallen en de bedragen die zij vertegenwoordigen alsook de hoge graad van gebruik van het Sociaal Waterfonds, bewijzen dat de betaling van de jaarlijkse factuur een probleem vormt voor talrijke Brusselse huishoudens;
Overwegende dat het blijkt dat de betalingsmoeilijkheden van talrijke huishoudens verband houden met het jaarlijkse karakter van de factuur dat hoge bedragen impliceert met problemen om in de huishoudens budgetten te integreren door een spreiding in de tijd; 
Overwegende dat de maandelijkse betaling van de waterrekening de huishoudens zou toelaten om gemakkelijker de kosten van verbruik te integreren in hun budgetten en, bijgevolg, om het aantal afbetalingsplannen, de situaties van opstapelen van schuldenlast, de geschilprocedures en de leveringsonderbrekingen van water te beperken; dat de invoering van de mensualiteit eveneens de huishoudens zou toelaten om een beter zicht op hun verbruik te hebben;
Overwegende dat de maandelijkse betaling van de waterrekening eveneens gunstig zou zijn voor HYDROBRU waarvan de oninbare zouden verminderen en meer regelmatigheid en financiële anticipatie van zijn inkomsten zou bezorgen;
Overwegende dat het essentieel is, het werk van OCMWS te ondersteunen en te versterken die budgettaire begeleiding aanbieden en afbetalingsplannen opstellen voor de meest kwetsbare personen;
 
Vraagt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Raad van Bestuur van HYDROBRU:
- om invoering van de mensualiteit van de waterrekening zonder extra kosten voor de huishoudens;
- om invoering van afbetalingsplannen van 9 of 12 maanden eerder dan 6 maanden wanneer de rekeningen van achterstallige bedragen te hoog zijn;
Belast het College om dit schrijven in te dienen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Raad van Bestuur van intercommunale HYDROBRU.
Belast zijn mandatarissen bij HYDROBRU om de inhoud van dit schrijven door te geven binnen de bevoegde instanties.