15.03.2022 - motieter veroordeling van de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne

De gemeenteraad,

Gezien de invasie van Oekraïne door de Russische Federatie en de eenzijdige erkenning door dit land van de zelfbenoemde republieken Donetsk en Luhansk als onafhankelijke Volksrepublieken;

Gelet op het Handvest van de Verenigde Naties en de beginselen van het internationaal recht en het internationaal humanitair recht;

Herinnerend aan de democratische en vredeswaarden die inherent zijn aan het project van de Europese Unie en de Raad van Europa;

Herinnerend aan het memorandum van Minsk van 19 september 2014 en het pakket maatregelen ter uitvoering van de akkoorden van Minsk, waarover op 12 februari 2015 in Minsk overeenstemming is bereikt en die op 17 februari 2015 in hun geheel zijn bekrachtigd bij Resolutie 2202 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

Gezien de spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad waarin het Russische besluit om de onafhankelijkheid van de regio's Donetsk en Luhansk uit te roepen, werd beschouwd als een daad tegen de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne die regionale en wereldwijde gevolgen kan hebben, en gezien het veto van de Russische Federatie in een stemming in de VN-Veiligheidsraad op 26 februari 2022 over een resolutie waarin de Russische Federatie in de krachtigste bewoordingen haar agressie tegen Oekraïne betreurt en de onmiddellijke terugtrekking van haar troepen uit dat land eist;

Gezien het pakket sancties dat de Europese Unie op 24[1] en 27[2] februari heeft afgekondigd, alsmede de diverse diplomatieke en militaire maatregelen die in het kader van de EU en bilateraal door haar lidstaten zijn genomen;

Gelet op de oproep van de secretaris-generaal van de VN tot onmiddellijke stopzetting van alle Russische aanvallen op Oekraïne;

Gelet op de diverse verklaringen van de secretaris-generaal van de NAVO en de activering van de NAVO-reactiemacht (NRF);

Gezien het beroep van verscheidene Europese landen op artikel 4 van het NAVO-Verdrag;

Gezien de aankondiging van de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan, op 28 februari 2022 om "zo spoedig mogelijk" een onderzoek in te stellen naar de situatie in Oekraïne, en daarbij te verwijzen naar "oorlogsmisdaden" en "misdaden tegen de menselijkheid" die in de afgelopen jaren in Oekraïne zouden zijn begaan;

Gezien de verklaring van de eerste minister over de situatie in Oekraïne in de plenaire vergadering van 24 februari 2022 en het daaropvolgende actualiteitsdebat, waarin de eerste minister en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie namens de regering de aanval van Rusland op Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus krachtig hebben veroordeeld;

Herinnerend aan het belang van de banden die de EU en Oekraïne al vele jaren met elkaar verbinden, met name in het kader van het nabuurschapsbeleid en het oostelijk partnerschap;

Gezien de dialooginitiatieven met Rusland op initiatief van bondskanselier Shultz en president Macron;

Gelet op de vredesbesprekingen die sinds 28 februari 2022 tussen de Oekraïense en de Russische delegatie worden gevoerd;

Gelet op de genomen en te nemen maatregelen met betrekking tot de humanitaire situatie in Oekraïne en om de opvang van vluchtelingen mogelijk te maken zonder enige discriminatie op grond van ras, godsdienst of etnische oorsprong;

Gezien de 650.000 Oekraïense vluchtelingen die de UNHCR heeft geteld sinds het begin van de Russische aanval afgelopen donderdag en de selectieve sortering die naar verluidt is uitgevoerd op onderdanen van derde landen aan de grens, met name met Oekraïne en Polen;

Benadrukkend dat het van belang is alle diplomatieke en politieke middelen te blijven aanwenden om een vreedzame oplossing te bevorderen;

Verheugd over het optreden van de regering tot dusver op humanitair, diplomatiek en militair gebied;

Verheugd over de besluiten van de regeringen van de gefedereerde entiteiten, met name op economisch en audiovisueel gebied;


De gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde

 

CONDEMNS

 

De militaire aanvallen van de Russische Federatie tegen Oekraïne, zijn soevereiniteit, zijn territoriale integriteit en zijn inwoners;
De erkenning door Rusland van de "Volksrepublieken" Luhansk en Donetsk, alsmede de aanhoudende militaire bezetting van de Krim;
De georganiseerde onderdrukking door de Russische autoriteiten van de eigen bevolking en van activisten en burgers die het niet eens zijn met de besluiten van hun regering en eerbiediging van de grondrechten eisen;
de steun van Wit-Rusland voor de stationering van Russische troepen op zijn grondgebied.
Deze erkenning en militaire aanvallen zijn een flagrante schending van het internationaal recht, de akkoorden van Minsk en een minachting voor bi- en multilaterale diplomatieke initiatieven die zijn ondernomen om een vreedzame oplossing te vinden voor de spanningen in de regio. Zij vormen een ernstige bedreiging voor de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in Europa en de wereld in het algemeen.

 

UITDRUKKINGEN

Zijn uiterste solidariteit met en steun aan het Oekraïnse volk en het onafhankelijke en soevereine Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen;

Zijn grootste solidariteit gaat uit naar de Russische activisten en burgers die demonstreren tegen de door hun regering uitgelokte oorlog en voor de eerbiediging van de grondrechten;

Haar solidariteit met de Belgische militairen en hun gezinnen die ook door deze oorlogscontext worden getroffen;

haar steun voor het diplomatieke en civiele personeel en hun gezinnen die rechtstreeks door deze oorlogsdaad zijn getroffen.

OPROEPEN

De Russische Federatie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren;

De Russische Federatie om haar militaire en paramilitaire acties onmiddellijk te staken, al haar strijdkrachten en uitrusting onvoorwaardelijk van het gehele grondgebied van Oekraïne terug te trekken en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig te eerbiedigen;

De Russische Federatie om ten aanzien van haar eigen bevolking alle fundamentele rechten te eerbiedigen, met name die van vereniging en demonstratie.

VERBINDT ZICH ERTOE

 

 1. Het "gemeenschappelijk ziekenhuis"-initiatief verder concretiseren en de beginselen ervan naleven. Passende maatregelen te nemen om de civiele vluchtelingenbevolking binnen zijn territoriale bevoegdheid een waardige opvang te garanderen.
 2. Opvolgen en coördineren van solidariteitsacties in de gemeente en van evenementen ter ondersteuning van de Oekraïense bevolking, en de bevolking informeren over de verschillende initiatieven die in dit verband worden ontplooid.
 3. Zich in te zetten voor het voorkomen van racistische handelingen of woorden die expliciet gericht zijn tegen burgers van Russische afkomst die in onze gemeente gevestigd zijn, alsmede voor een goede verstandhouding tussen burgers van Russische en Oekraïense afkomst die in onze gemeente gevestigd zijn.

 

EN VRAAGT DE REGERING

 

 1. Oekraïne en zijn inwoners te blijven steunen tegen de agressie van de Russische Federatie;
 2. Binnen de Europese Unie te blijven ijveren voor een gemeenschappelijke aanpak en een optimale coördinatie tussen de EU-lidstaten binnen de NAVO, op diplomatiek, humanitair en militair niveau;
 3. Bi- of multilaterale initiatieven te steunen die gericht zijn op het bereiken van een staakt-het-vuren en het vermijden van een escalatie van de militaire spiraal.-;
 4. Bijdragen tot de tenuitvoerlegging van alle diplomatieke en politieke middelen om een politieke oplossing te bevorderen en het voeren van besprekingen voor een vreedzame oplossing van het conflict aan te moedigen;
 5. Zich op het niveau van de Verenigde Naties te blijven positioneren als pleitbezorger van de handhaving van de dialoog op weg naar vrede, bescherming van de burgerbevolking en beëindiging van de vijandelijkheden;
 6. Ervoor zorgen dat de lidstaten van de EU elkaar vóór elke strategische bijeenkomst van de NAVO raadplegen en binnen het Bondgenootschap met één stem spreken;
 7. Zowel op nationaal als op EU-niveau, de economische sancties tegen Russische banken, bedrijven en, meer specifiek, tegen de Russische politieke en economische elite te verscherpen, met name door te voorzien in een mechanisme om hun roerende en onroerende goederen op Belgisch en EU-grondgebied in beslag te nemen/te confisqueren;
 8. Samen te werken met de EU bij de inventarisatie van de roerende en onroerende goederen van Russische oligarchen;
 9. In al haar handelingen het internationaal recht en de mensenrechten eerbiedigen;
 10. Humanitaire en medische hulp verlenen aan de Oekraïense bevolking, zowel door rechtstreekse bijdragen in Oekraïne als door het organiseren van de opvang van vluchtelingen en gewonden in ons land en in de Europese Unie;
 11. Een opvangbeleid toe te passen dat de bescherming van alle vluchtelingen waarborgt, in waardigheid, volgens het beginsel van internationale solidariteit en zonder discriminatie, en zich in te zetten voor het vermijden van racistische handelingen of woorden die uitdrukkelijk gericht zijn tegen in ons land gevestigde burgers van Russische origine en voor een goede verstandhouding tussen in ons land gevestigde burgers van Russische en Oekraïense origine;
 12. Bijzondere aandacht besteden aan de follow-up en aan het ter beschikking stellen van middelen aan de gemeenten en de cpas, zodat zij hun opdrachten in verband met de opvang, de solidariteitsinitiatieven en de toename van de aanvragen om sociale hulp die voortvloeien uit de internationale situatie en de maatregelen die daaruit voortvloeien, kunnen vervullen.

 

De Raad keurt het geamendeerd motieproject goed.

23 stemmers : 23 positieve stemmen.