15.02.2022 - Motie om het BBPAartshertogen voort te zetten

De Gemeenteraad,
 
Gelet op het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 40 ;

Gezien de beslissing van de Brusselse regering van 12 december 2013, op initiatief van Christos Doulkeridis, toenmalig Staatssecretaris voor Huisvesting, om maximaal 80 sociale en gemiddelde woningen te bouwen op het terrein grenzend aan de Kwartelslaan en deze bouw te financieren in het kader van de Alliantie Wonen;

Overwegende dat zich sinds 2013 op het terrein naast de Kwartelslaan een stadslandbouwproject heeft ontwikkeld, waarvan niemand de draagwijdte en de rol in termen van sociale cohesie had voorzien;

Overwegende dat in de wijk "Aartshertogen" verscheidene renovatie- en ontwikkelingsprojecten plaatsvinden en gepland zijn, en dat het derhalve noodzakelijk is deze projecten op een gemeenschappelijke manier te analyseren;

Overwegende dat, in dit verband, de Gemeenteraad, naar aanleiding van een verzoek van de vzw Mouvement Citoyen Boitsfortois (MCB) om een bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor de wijk Aartshertogen op te stellen, in zijn vergadering van 23 januari 2018 heeft besloten het College op te dragen een dergelijk BBP op te stellen;

Overwegende dat het College op grond hiervan, overeenkomstig de §§ 2 en 3 van het nieuwe artikel 44 van het BWRO en artikel 40 van het BWRO, de procedures heeft ingeleid voor de totstandbrenging van een BBP zoals omschreven in artikel 41 van het BWRO;

Overwegende dat de gemeente en de betrokken regionale actoren twee jaar lang het initiatief hebben genomen voor de verwezenlijking van het BBP en dat de verwezenlijking van dit BBP reeds 158.000 euro op de gemeentebegroting heeft gekost;

Overwegende dat de vzw La Ferme du Chant des Cailles op 11 mei 2021, naar aanleiding van de lopende onderhandelingen over het ontwerp van protocol van overeenkomst waarbij het Gewest, de OVM, de BGHM en de vzw La Ferme du Chant des Cailles betrokken zijn, vraagt dat de burgemeester aan deze werkzaamheden deelneemt met het oog op een "arbitrage van de controverse" over de ontwikkeling van het Kwartelveld;

Overwegende dat na de analyses en studies waarin de BBP voorziet, deze laatste in november 2021 heeft geleid tot de indiening van twee voorstellen voor voorkeursscenario's die voorzien in de bouw van woningen op het Kwartelveld en op Tritomas;

Overwegende dat het besluit om de BBP op te schorten door de gemeente is genomen en in het ondersteuningscomité van de BBP is vastgelegd, zodat het proces eventueel kan worden hervat op basis van de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds geïnvesteerde middelen;

Overwegende dat elk van de Brusselse gemeenten wordt opgeroepen bij te dragen tot de oprichting van sociale woningen om de gewestelijke doelstellingen te verwezenlijken;

Overwegende dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde het hoogste percentage sociale huisvesting heeft (18%), ruim boven de doelstelling van 15% per gemeente die door het Gewest is vastgesteld;

Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om het project voor de bouw van toegankelijke woningen te verzoenen met de bezorgdheid om het milieu en de sociale samenhang in onze wijken;

Overwegende dat het BBP het enige planningsinstrument voor de middellange en lange termijn is dat een holistische en volledige studie van de behoeften aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen van de betrokken wijk en de harmonieuze en milieuvriendelijke integratie van oplossingen om in die vastgestelde behoeften te voorzien, mogelijk maakt;

Gelet op de oproepen van vele burgers en van de vereniging MCB in het bijzonder naar een dialoog tussen de Gemeente en het Gewest om een evenwichtige oplossing te vinden die rekening houdt met de verschillende belangen die op het spel staan;

Overwegende dat de BGHM momenteel, in het kader van het mandaat dat de Brusselse regering op 12 december 2013 heeft gedelegeerd, de voorstudies uitvoert voor het woningbouwproject op maximaal 25% van het Kwartelveld (10% bebouwing en 15% doorlaatbare omgeving) en dat de projectontwikkelaar niet vóór juli 2022 zal worden aangewezen;

Gelet op de burgerlijke mobilisatie "een huisvestingsbeleid te bevorderen dat voorrang geeft aan alternatieven voor het betonneren van grond";
 
De Raad draagt het College op :

  1. onverwijld een begin te maken met een bemiddeling van een maand over de voorwaarden van de BBP met het Gewest, de BGHM en de OVM, teneinde tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de wijk te komen;
  2. na deze bemiddeling en indien alle partijen daarmee instemmen, de lopende BBP onverwijld op deze basis te hervatten, teneinde deze zo spoedig mogelijk af te ronden;
  3. bijgevolg de BGHM te verzoeken haar voor 22 februari geplande openbare voorlichtingsbijeenkomst uit te stellen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 21 positieve stemmen, 7 onthoudingen.

Onthoudingen : Philippe Desprez, Sandra Ferretti, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Christine Roisin, Laurent Van Steensel, Joëlle Mbeka.