Proces-verbaal van de vergadering van 19 september 2017

Aanwezig : M. O. DELEUZE en Mw C. van HECKE en M. D. LEISTERH, van rechtswege waarnemende leden, Mwen en MM. M-P BRAQUET, S. CARBONNELLE, V. CARDYN, A-M CHAIDRON, T. JONCKHEERE, J. LIENARD, M. POLET, A. SEGERS, J. STRAUVEN, J. VAN DEN BROECK, R. VAN DER MEEREN, J. VANDER SMISSEN, P. VAN HEDDEGEM-WAGNER, F. VERHULST

Verontschuldigd (1) : Mw F. BREBART

Punt 1: Goedkeuring van het verslag van 18 april 2017 : met eenstemmigheid goedgekeurd.

Punt 2: Gesprekstafels (Stan) 

Het verslag over de Mobiliteit (vorige gesprekstafel) werd opgestuurd naar de MIVB : bepaalde  punten kunnen niet ter sprake gebracht worden in de GR (Gemeenteraad) maar de BGM stelt voor een commissie te laten doorgaan vóór de Gemeenteraad.
Opm. 1 : Josiane stelt de vraag naar de pertinentie van de aanwezigheid van een lid van de Gemeenteraad bij de gesprekstafels.
Opm. 2 : Anne-Marie en Aline stellen voor om een communicatiestrategie, te gebruiken bij de volgende  gesprekstafels, om zo ons « adressenbestand » aan te vullen : bestand, lijst met de aanwezigen, ruimere oproep om deel te nemen.
De volgende gesprekstafel heeft als thema « Instappen in een rusthuis » en vindt plaats op woensdag 4 oktober om 15 uur, in de Raadzaal.
Cécile van Hecke informeert ons over het verschijnen van de nieuwe  gids voor senioren en stelt voor dat hij zou herlezen worden door de Gemeenteraad, het OCMW en de GAVS ; het verschijnen van de gids is voorzien voor het einde van dit jaar.

Punt 3: De conferenties (Josiane en Paul)

Er was veel publiek voor de beide conferenties «  Infor-Home » en O. de Clippele : nochtans heeft een gebrek aan concrete en praktische elementen, wat de eerste conferentie betreft, bepaalde luisteraars op hun honger laten zitten. 
          De conferentie over « Het relationele, affectieve en seksuele leven van de senioren » (Paul) vindt plaats op woensdag 11 oktober om 14.30u in het Cultureel centrum “Espace Delvaux”. Een mooi affiche, gerealiseerd door de Dienst Cultuur, moet opgehangen worden op strategische plaatsen in de gemeente.
De spreekster vraagt om op voorhand over een aantal vragen te beschikken, dit roept gemengde reacties op, maar Paul zal er zich mee gelasten haar enkele vragen te bezorgen.

Punt 4: EPN (Thierry)

Voor dit initiatief is er een reële vraag, er is meer vraag dan aanbod.
Als antwoord op de brief aan de Gemeenteraad betreffende de technische, administratieve en materiële moeilijkheden, wordt een budget van 6 000, 00 € toegekend voor het dienstjaar 2017, en eveneens voor 2018.
Er zou een « artikel 60 » voorzien worden om de Informaticadienst te versterken alsook een « gespecialiseerde » vrijwilliger…. te verifiëren.

Punt 5: Witte gids voor Senioren (Jacques)

De aanpassingen zijn gebeurd, het is nu ter beschikking op de website van de gemeente.

Punt 6: Tekst van Het Gewestelijk Parlement betreffende de GAVS (Josiane)

Het betreft hier een ordonnantie verschenen in het Staatsblad van 12 september 2017, de BGM zal ons de volledige tekst bezorgen : het zou interessant zijn van hem te vergelijken met onze huidige statuten en erover te discussiëren.

Punt 7: Tabel van de GAVS in de Brusselse gemeenten (Josiane)

Josiane stelt voor om ons deze tabel te bezorgen, ze werd aangepast door François.
Discussie over de pertinentie van het hebben van een Schepen, een gemeentedienst gewijd aan de senioren ?
Vergeten we niet dat Watermaal – Bosvoorde de Brusselse gemeente is met het grootste aandeel senioren. Dat verdient op onze volgende vergadering te worden besproken om, eventueel, vóór de verkiezingen van 2018 een memorandum op te stellen aan alle politieke partijen.

Punt 8: Diversen : 
Het gemeentelijk blad « 1170 » : Over het niet bedelen van het tijdschrift in bepaalde straten moet er contact opgenomen worden met de Informatie dienst
(informatie1170@wb.irisnet.be).