Proces-verbaal van de vergadering van 13 maart 2018

De Aanwezigen: de heren O. Deleuze, D. Leisterh, waarnemende leden met vol recht, 

 

De heren en dames. M- P. Braquet, F. Brébart, S. Carbonnelle, V. Cardyn, A- M Chaidron, Th.  Jonkheere, A. Segers, J. Strauven,  J. Van Den Broeck, R. Van der Meeren, J. Vander Smissen, P. Van Heddegem, F. Verhulst.

Verontschuldigd: Mevr C. van Hecke, waarnemend lid met vol recht, M. Polet.

 

Punt 1: Goedkeuring van het verslag van de statutaire vergadering van 19/12/2017

Het verslag is met algemene stemmen goedgekeurd.

Punt 2 : Vernieuwing van het voorzitterschap mandaat

Interpellatie van F. Verhulst die een procedure zou willen instellen dat toelaat om beroep te doen op kandidaten. De voorzitster merkt op dat in 2016, de democratische procedure werd nageleefd en dat ieder lid zijn kandidatuur had kunnen stellen.

Nochtans, volgens de toepassing van de Beschikking van juli 2017, zal de Burgemeester de verschillende artikelen raadplegen verschenen in het Belgische Staatsblad betreffende de duur van het mandaat en de te volgen procedure. Hij zal Brulocalis ondervragen om het punt op te helderen aangaande de duur van het mandaat en zal zo snel mogelijk een antwoord geven. Intussen, blijft Mevr. VANDER SMISSEN haar functies gehandhaafd.

Punt 3: Statuut van GAVS versus de gemeentediensten - reportage in het tijdschrift  1170  :

De Voorzitster acht het wenselijk dat GAVS beter wordt gekend door de burgers namelijk door een synthese artikel te publiceren in de gemeentekrant  1170 , met een benadering gelijkende op die voor WABO gekozen. Zij voegt eraan toe dat deze informatie doelstelling eveneens zou moeten doordringen bij de verschillende gemeentediensten en antwoorden op de vraag : wat is het statuut van de leden van GAVS ten opzichte van de gemeentediensten?

De burgemeester zal een initiatief in deze richting voorstellen aan de redactie dienst.

Bij deze gelegenheid commentarieert D. Leisterh, OCMW voorzitter, agenda 21 betreffende de duurzame ontwikkeling.  Hij onderstreept de inspanningen gedaan door het OCMW en in de gemeente in het algemeen, om ons milieu te respecteren.

Punt 4: Verslag over het bezoek aan de OCMW residentie (Jojo - Stan) en spreektafel:

Het bezoek aan het OCMW heeft in een uitstekend klimaat plaatsgevonden. De ontvangst door de dames Piron en Debbaut was zeer hartelijk.

De 3e  spreektafel zal op zich op 23 maart 2018 houden. Er zal er over de vrije tijd en de sociale activiteiten van onze senioren gesproken worden.

J. Verbeke, de schepen van de Bevolking, Sport en Gezondheid, acht het wenselijk dat GAVS zich in het onderzoek van een aangepaste en motiverende sport impliceert voor senioren. Een sportzaal van het Stadium van de 3 Linden zou evenals een sportmonitor zou de senioren ter beschikking gesteld worden.

GAVS heeft zich ertoe verbonden om een antwoord te geven, ten gevolge van de 3e spreektafel.

Project 5: Conferenties : Gezonde voeding - Veiligheid (Paul-jojo)

P. Van Heddegem is van plan om een voordrachtgever te zoeken die zijn uiteenzetting zou richten over een gezonde en gevarieerde voeding van senioren, rekening houdend met de hun specifieke behoeften.

De veiligheid is een echte behoefte van senioren. Daarom zou een bespreking over dit onderwerp georganiseerd kunnen worden door aan de Burgemeester de medewerking van een vertegenwoordiger, van de politie van Watermaal-Bosvoorde te vragen.

De Burgemeester zal het korpshoofd aanspreken om een voordrachtgever te vinden om senioren over deze problematiek in te lichten.

Punt 6: Hoe staat het met de regionale steun voor de personen met beperkte mobiliteit? (François)

De regionale steun voor personen met beperkte mobiliteit wordt niet als zodanig vermeld. Echter vestigt François Verhulst de aandacht van de leden op het nieuwe elektronische stemming systeem dat het onderwerp van bepaalde gebruiksmoeilijkheden kan zijn tijdens de volgende gemeenteverkiezingen van 14 oktober.

De VZW ENEO zal door de Burgemeester geraadpleegd worden om te zien in welke mate deze klaarheid zou kunnen geven over de moeilijkheden in verband met deze innovatie. Stelt zich eveneens de vraag om deze nieuwe toepassing te kunnen testen.

De aanwezigheid van een stemlokaal in het OCMW wordt herhaald.

Punt 7: Presentatie van project « Diagnose door te  lopen»(François):

Het principe bestaat er om een plaatsbeschrijving van de diverse gemeente wijken te maken door bijvoorbeeld de algemene staat van het wegennet en de omstreken te controleren. 

De doelstelling is, meer aan de kwaliteit van onze wijken te besteden, kwaliteit gezien door het beeld dat de senioren ervan hebben.

De volgende punten staan op de voorgrond : esthetische kwaliteit van de wijk, veiligheid, gebruikersvriendelijkheid, relaties met de wijk comités, enz

Een werkgroep zal binnenkort binnen de GAVS opgericht worden.

Punt 8 : Diversen :

a. Tijdelijk terugtrekken van Mevrouw Polet

Het tijdelijke terugtrekken van Mevrouw Polet wordt vermeld; J. Van Den Broeck en J. Strauven zijn van plan Mevrouw Polet te ontmoeten om het geschil te bespreken dat onlangs opdook.

b. Cursus informatica - FOBAGRA - OCR

B.Thielemans, schepen van de Energie, Huisvesting en Informatica, stelt de diverse ruimtes voor die als gemeente OCR zullen erkend worden. Hij verheugt zich over de steun die door de VZW FOBAGRA op de volgende gebieden zal bewezen worden: de inschrijvingen in de senioren cursussen, het houden van een deeltijdse permanentie voor allen aan OCR, op de Payfa plaats, het klein onderhoud van beschikbaar materiaal ter plaatse, de meer gerichte steun voor de personen die moeilijkheden hebben met de configuratie van hun materiaal (laptops), enz… Deze nieuwe activiteit is het onderwerp van een subsidie.

Op initiatief van B.Thielemans, is er een gebeurtenis in het station van Watermaal, op 15-16-17 juni voorzien. De doelstelling is de bevolking met numeriek vertrouwd te maken.

De voorzitster zou het wenselijk achten dat een website wordt gewijd aan de activiteiten en projecten van GAVS. Echter aangezien de Gemeente bezig is om haar website « te herzien » en dat een bladzijde aan de projecten van GAVS zal gewijd worden, ziet het ernaar uit dat de oprichting van een autonome site niet op de agenda staat.