Notulen van de vergadering van 19 juni 2018

De Aanwezigen: De Heer O. DELEUZE, Mevrouw C. Van HECKE, waarnemende leden met vol recht, 

De heren en dames M-P. BRAQUET, S. CARBONNELLE, V. CARDYN, A-M CHAIDRON, A. SEGERS, J. VAN DEN BROECK, R. VAN DER MEEREN, J. VANDER SMISSEN, P. VAN HEDDEGEM.  

Verontschuldigd (5): Mevr. F. BREBART, Dhr D. LEISTERH, Th.  JONCKHEERE, J. STRAUVEN, F. VERHULST.

Punt 1: Het PV van de statutaire vergadering van 13 maart 2018 is goedgekeurd.

Punt 2: Vernieuwing van het voorzitterschap:

Josiane VANDER SMISSEN wordt als voorzitster gehandhaafd voor 2 jaar, tot in maart 2020.                

         Na de gemeenteverkiezingen, zal het huishoudelijke reglement veranderen teneinde de kalender van de mandaten van GAVS af te stemmen op die van de Gemeenteraadsleden.  

Punt 3: Vervanging van Mia POLET:

         Voor deze vervanging, beschikken wij over 4 plaatsvervangende leden, de vervanger moet door de GR benoemd worden. Gezien het huidige aantal van deelnemers (14) en het evenwicht in de vertegenwoordiging per wijken en per geslacht, acht de Burgemeester dat het niet dringend is voor het College om een kandidaat voor te stellen.

         De Burgemeester zal een brief aan Mia POLET sturen.

Punt 4: Open Deuren OCR op 17 juni:

       Acht personen hebben zich voor de opening ingeschreven. Th. JONCKHEERE is de contact persoon.

         Vergadering van de OCR groep op 18 juli 2018.

Punt 5: Groep Communicatie:

       Het doel is over een gecentraliseerd bestand van de senioren te beschikken met respect voor de Europese wetten. Cécile VAN HECKE herinnert eraan te denken aan senioren die geen Internet hebben: beroep te doen op een verwant. 

         Anne-Marie CHAIDRON ziet eveneens een ander doel voor deze groep: werken aan het zichtbaarder maken van GAVS.

         De folder die Jacques VAN DEN BROECK heeft verwezenlijkt voor de matinée « Open Deuren OCR »   zou kunnen gebruikt worden op meer algemenere wijze. Quid van een « fysiek » GAVS adres ?

Punt 6: Artikel voor de volgende 1170:

       Suggestie: een tekst over een cursus labiaal lezen die zich in het Abbeyfield Huis geeft. Het is Josiane VANDER SMISSEN die zich met het opstellen belast.

Punt 7: Lijst van de officiële verslagen aan de GR overgemaakt:

·         (?)2015: Advies over oprichting van de Minder Mobielen Centrale.

      Antwoord van Cécile Van He>·         Maart 2015: het verslag naar MIVB:

         Antwoord van C.v H. Het wordt opgevolgd door de schepen van mobiliteit.

·         April 2016: Opmerkingen - gevolg - op de presentatie van het coverblad van de « 1170 ».

·         (?) 2017: Verslag over OCR. Voortreffelijke samenwerking met de Gemeente.

·         Mei 2017: Spreektafel 1 op de Mobiliteit.

·         Oktober 2017: Spreektafel 2 op de Toegang tot Rustoord. Bij deze gelegenheid onderstreept men de zeer goede relaties die GAVS met het OCMW onderhoudt

·         December 2017: Advies over het Keymplein.

         Men moet onthouden dat na veelvoudige debatten en achterstand, de gevraagde suggesties o.a. door GAVS, zullen aangenomen worden: verlichting, antislip bekleding voor de bodem, banken.

         Antwoorden van C.vH en de Burgemeester: de Gemeente doet beroep op een bureau met technisch team voor het plein, en op Vivaqua voor herstelling van de riolen: het zijn werkzaamheden die geen stedenbouwkunde vergunningen zullen vereisen.

·         Maart 2018: Spreektafel 3 over de Vrije Tijd en sociale activiteiten

          Antwoord van C.v H.: er zal aanwerving van gemeenschapwachten komen en het beleid van de parken wordt door BIM overgenomen (Bv: vijver Tercoigne)

         Anne-Marie CHAIDRON herinnert eraan dat talrijke senioren een lokaal vragen dat hun is voorbehouden. Suggesties: een lokaal in het OCMW, een toegang tot l’Espace Delvaux voor, grosso-modo: dansnammidag, spelen, kaarten, lezingen,…

Om een toenadering tussen GAVS en WABO te bevorderen, zal Annie SEGERS een bezoek van laatstgenoemde, deze herfst organiseren.

Punt 8: KALENDER :

                            16 oktober 2018: GAVS Intermediair om 9:30

                            13 november 2018: GAVS Intermediair om 9:30

                            18 december 2018: GAVS Statutair om 9:00