Notulen van de vergadering van 17 december 2014

Aanwezig:

Mevrouw VAN HECKE, de heren DELEUZE en LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege

Mevrouwen BREBART, CHAIDRON, DUPAIX, LAUWERS, LESLAU, SEGERS, VANDER ROY, VANDER SMISSEN, WOUTERS, de heren DEWINT, JONCKHEERE, LEROY, VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd : de heer FONTAINE

 

1. goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 09 2014

De notulen worden goedgekeurd.

 

2.  toelichting over de werkzaamheden van de tussentijdse vergaderingen van 22 oktober en 26 november

De verslagen van deze vergaderingen – die vooral werkten aan de brochure van de diensten voor senioren – werden door alle leden ontvangen. De inhoud was duidelijk en zal wellicht nuttig zijn voor volgende vergaderingen.

3.  stand van zaken over de brochure

Aansluitend op een voorstel van de Burgemeester, aanvaardde de Gemeenteraad het idee van een – uitneembaar –  inlegfolder voor de GAVS in de editie van maart 2015 van de 1170. Het is een prachtige mogelijkheid om de brochure aan de bevolking te bezorgen.

De publicatie zal eventueel melding maken van de “ Centrale van Minder Mobiele personen” (CMM). Stand van zaken van dit project:

 • De gemeenteraad heeft zijn beslissing betreffende de installatie van een CMM in de gemeente verdaagd.
 • De GAVS uit zijn ontevredenheid omdat vooraf over dit project geen informatie was ontvangen. De heer Deleuze en mevrouw Van Hecke betreuren deze manke informatieverschaffing. De GAVS en zijn leden hebben inderdaad een missie en hun recht op informatie (hun plicht zich goed te informeren) vergt daarom passende communicatie. A posteriori advies geven is niet bijzonder relevant!  De heer Deleuze zal het nodige doen om de GAVS nuttige toegang te verschaffen tot de dossiers (over de CMM, alsook over elk onderwerp dat de senioren aanbelangt of kan aanbelangen), zodat daaruit relevante en tijdige adviezen kunnen voortvloeien, gebaseerd op goede kennis van al wat erbij komt kijken.

De Voorzitster zal een drukker contacteren om de lay-out van de brochure af te werken. Zij zal een vertaler /  vertaalster zoeken om de Nederlandstalige editie te produceren.

4.  bespreking van het document VADA (van de gemeente Brussel) en van het document “Marche exploratoire” (van de gemeente Anderlecht)

De twee documenten worden rondgedeeld. Het gebruik ervan door de GAVS zal in de loop van andere vergaderingen onderzocht worden. Ze zouden nuttig kunnen blijken in het raam van de enquête bij de seniorenbevolking en meer bepaald bij de uitvoering van het luik « gespreksgroepen ».

Het document VADA (van de gemeente Brussel) is een tabel van 4 pagina's met de titel “Innoverende activiteiten”, in te vullen door diegenen die dergelijke activiteiten willen voorstellen aan seniors@brucity.be .  Het invullen van de rubrieken vereist ongetwijfeld zeer grondig denkwerk.

Het document “Marche exploratoire” (van de gemeente Anderlecht) is een enquêteformulier van 3 pagina's met vragen over de mobiliteit. Het zou kunnen dienen binnen een gespreksgroep.

5.  colloquia bijgewoond door de Voorzitster (Anderlecht, Etterbeek) en commissie 3de leeftijd (OCMW); het bijwonen van Gemeenteraden

Colloquia bijgewoond door de Voorzitster (Anderlecht, Etterbeek) en commissie 3de leeftijd (OCMW):

 • Ingaand op de wens van de Voorzitster, is Myriam Dupaix bereid om de vergaderingen bij te wonen van de commissie 3de leeftijd, die om de 2 maanden plaatsvinden in het OCMW.
 • Leden vrijwilligers om de koepelvergaderingen voor sociale coördinatie bij te wonen, een maal per trimester in het OCMW, worden verzocht de Voorzitster te informeren.
 • De Voorzitster stelt vast dat “de senioren” geen homogene groep vormen. De vraag wordt gesteld of een commissie 4de leeftijd (+80 jarigen) moet gecreëerd worden.
 • De directrice, mevrouw PIRON, suggereerde dat de GAVS als interface zou kunnen functioneren tussen de verschillende categoriën van senioren.

 

Het bijwonen van Gemeenteraden;

 • De leden die de Raden van november en december bijwoonden vertellen over hun ervaring. Ze verzoeken de Raad de informatie vooraf substantieel te verbeteren, zodat hun aanwezigheid werkelijk nuttig kan zijn en kan bijdragen tot de missie van de GAVS. De heer Deleuze is het hiermee volledig eens en wil er het nodige voor doen. (Zie ook punt 3)
 • Volgende leden verplichten er zich toe de volgende Gemeenteraden (door de schoolvakanties, een week verschoven) bij te wonen:
 • 20 januari 2015 : Anne-Marie Chaidron
 • 24 februari 2015 : Françoise Brébart
 • 24 maart 2015 : Jeanne Vander Roy
 • Ter herinnering: de aanwezigheid van een tweede lid is aanbevolen. Er is geen limiet op het aantal leden dat gelijktijdig eenzelfde Gemeenteraad kan bijwonen.

 

6. beslissing over het al dan niet organiseren van een conferentie met en over de ADMD

Het is unaniem en met toetsen van enthousiasme, dat de GAVS zich positief heeft uitgesproken van een dergelijke conferentie.  Aandachtspunten:

 • Tijdig goed bekendgemaakt, zou deze activiteit door de GAVS kunnen worden georganiseerd in samenwerking met de ADMD (De Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité vermeldt als Vlaamse zustervereniging: Recht op Waardig Sterven RWS).
 • Het einde van het leven is een gevoelig onderwerp waarover de meningen sterk kunnen verschillen of zelfs confronteren. Het wordt dus een conferentie met debat en een goede mediator.
 • De realiteit moet aan bod komen; een formulier invullen volstaat niet altijd om de uitvoering van de laatste wensen te garanderen.
 • Verwarring moet worden vermeden, bij voorbeeld tussen euthanasie en uiteindelijke sedatie.
 • Mits indiening van een goed gestaafde aanvraag is een bescheiden toelage van de Gemeente waarschijnlijk.

 

7.  afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen; en andere kansen voor nuttige ontmoeting

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op woensdag 18 maart 2015,  om 10 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergaderingen vinden plaats op woensdag 07 januari 2015,  om 10 uur, in de bar van het Hooghuis :

 • woensdag 07 januari 2015,  om 10 uur, met hoofdonderwerp : het advies van de GAVS over de CMM met het oog op de Gemeenteraad van 20 januari ;
 • woensdag 11 februari 2015,  om 10 uur, met belangrijk onderwerp : het activiteitenverslag 2014 en het actieplan 2015, uiterlijk 1 maart 2015 te bezorgen in het nederlands en het frans aan de Gemeenteraad.

 

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

Andere kans voor nuttige ontmoeting:

 • 15 januari 2015, over het onderwerp VADA: Xavier Leroy ontvangt 15 bezoekers vanuit Frankrijk in « Le Martin-Pêcheur », Abbeyfield huis te Watermaal-Bosvoorde – 27 Briljant straat. (Maximum) een ander lid van de GAVS is welkom om deze activiteit bij te wonen. Het uur wordt nog medegedeeld.

 

8.  diversen

De 1170. Meerdere leden vertellen / herinneren er aan dat de grote nuttigheid van deze publicatie door een deel van de bevolking blijkbaar nog niet is begrepen. We stellen inderdaad vast, onder meer in grote gebouwen met appartementen, dat veel (zowat een kwart van de) huurders / eigenaars de 1170 uit hun brievenbus halen en meteen in de papier container werpen. Wat kunnen we eraan doen ? Een voorblad, uitzonderlijk zeer verschillend, verrassend, interpellerend, vergezeld van een duidelijke boodschap... ?

Een email adres van de GAVS werd gecreëerd door Thierry Jonckheere :  ccca.wb.gavs@gmail.com. De bevolking kan er zijn vragen en suggesties sturen. De leden van de GAVS kunnen met behulp van een paswoord (dat hen zal worden bezorgd door de Voorzitster) toegang krijgen tot de ontvangen boodschappen. Nog af te spreken : 1° welke leden lezen de binnenkomende emails ? 2° met welke regelmaat ; 3° hoe reageren ?

De vergadering vond plaats in een doeltreffende en vriendelijke sfeer.

 

Met vriendelijke groeten,

Jos DEWINT                                                                       Josiane VANDER SMISSEN

 

Secretaris                                                                           Voorzitster