Verordening inzake de toekenning van een gemeentelijke premie "Water".

Aangenomen door de Gemeenteraad van 18/05/2021 - Aangeplakt van 19/05/2021 tot 09/06/2021
Artikel 1
Binnen de grenzen van deze verordening en de beschikbare begrotingskredieten kent de gemeente Watermaal-Bosvoorde een premie toe voor de aankoop van een regenwatercollector (en/of toebehoren), oyas, of de restauratie van een bestaande wateropvanginstallatie.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing
 "Systeem voor het opvangen van regenwater": elke houder (vat, jerrycan, trommel, tank, enz.) die is ontworpen om regenwater dat op een dak valt op te vangen en/of op te slaan. Deze container moet gesloten zijn, voorzien van een overloopsysteem, een kraantje en aangesloten op een regenpijp.
"Toebehoren": aansluitinrichting, kraan, overloopsysteem, afdekking
"Oyas", microporeuze keramische pot bestemd om in de buurt van de planten te worden begraven om te worden gevuld met water voor het besproeien

Artikel 3
Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is vastgesteld op:
 75% van de aankoopprijs van het systeem voor het opvangen van regenwater en/of toebehoren, met een maximum van 100 Euros per huishouden
of
75% van het factuurbedrag (onderdelen en arbeid) voor reparatie/onderhoud van een reeds bestaande regenwateropvanginstallatie met een maximum van 100 Euros per huishouden. 
of 
75% van de aankoopprijs van de oyas met een maximum van 100 Euros per huishouden
Er wordt slechts één premie toegekend per eigendom.

Artikel 4
De premie wordt toegekend voor onroerend goed bestemd voor huisvesting gelegen op het grondgebied van Watermaal-Boosvoorde. De regenwatercollector moet altijd op de grond van het perceel worden geplaatst en niet op een balkon, een terras, een dak of op enig ander element op hoogte. Hij zal niet op de openbare weg noch aan de voorgevel worden geplaatst en mag niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg. De premie wordt toegekend aan de persoon die de investering heeft gedaan, ongeacht deze eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of erfpachter is van het goed waarop de installatie betrekking heeft, op voorwaarde dat zij haar domicilie heeft op het adres van het onroerend goed.

Artikel 5
De premie-aanvraag gebeurt schriftelijk bij het Gemmentebestuur van Watermaal-Bosvoorde met behulp van het daartoe bestemde formulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend. Bij de aanvraag wordt het bewijs van aankoop van de regenwatercollector gevoegd en/of zijn tobehoren, oyas of reparatie/onderhoud (factuur of origineel kassaticket).
Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag dienen het formulier en de bij te voegen documenten toekomen op de administratie vóór 1 december van het lopende jaar, en uiterlijk binnen drie kalendermaanden na de datum van aankoop van de regenwatercollector.

Artikel 6
De gemeentelijke premie zal na onderzoek van het aanvraagdossier en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen worden betaald.

Artikel 7
De persoon die de premie aanvraagt laat de gemeente van Waterrmaal-Bosvoorde toe om ter plaatse de nodige controles uit te voeren. Het bezoek mag slechts plaatsvinden nadat de begunstigde ten minste 10 dagen tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht werd.

Artikel 8
Drie personen mogen een gezamenlijke premie aanvragen voor een collectieve moestuin gelegen in Watermaal-Bosvoorde. Het bedrag van de premie is beperkt tot 300 euro per tuin en zal worden gestort op een specifiek bankrekeningnummer dat door de aanvragers wordt opgegeven. In dit geval zien de aanvragers af van de premie voor hun woning.